eGENTIC GmbH
Am Unisys-Park 1
65843 Sulzbach/Ts.

eGENTIC Asia Pacific Pte Ltd จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการบัญชีและองค์กร (ACRA) ของประเทศสิงคโปร์ภายใต้หมายเลขทะเบียน 200915799E

ในกรณีที่มีการร้องขอ โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ info@egentic.com หรือกรอก แบบฟอร์มติดต่อ .

ลิขสิทธิ์:
eGENTIC GmbH เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของถ้อยคำ ข้อความ กราฟิก ตลอดจนเค้าโครง โค้ด HTML และสคริปต์เพิ่มเติมทั้งหมด การใช้ลิขสิทธิ์ใดๆต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์ Unchanged: eGENTIC GmbH เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของถ้อยคำ ข้อความ กราฟิก ตลอดจนเค้าโครง โค้ด HTML และสคริปต์เพิ่มเติมทั้งหมด การใช้ลิขสิทธิ์ใดๆต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า:
eGENTIC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยปกติแล้วตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าจะไม่แตกต่างเช่นนี้ การไม่มีป้ายกำกับดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของชื่อที่เสรีในแง่ของสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า