Sekretesspolicy för eGENTIC GmbH

Dataskydd är viktigt för oss, eGENTIC GmbH - (nedan "eGENTIC/us/we"), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Tyskland, företrädd av de verkställande direktörerna Henning Munte, Tobias Kratz och Héctor Pastor Martinez, är en särskild angelägenhet.

Som ansvarigt organ vill vi informera dig om arten, omfattningen och syftet med all insamling, lagring, överföring och/eller användning av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Du kan när som helst nå oss, utöver vår postadress, via e-post på följande adress: info@egentic.com.

Du kan nå vårt dataskyddsombud på: datenschutz@egentic.com.

Med denna förklaring informerar vi dig om de dataskyddsrelevanta aspekterna av vårt erbjudande, i synnerhet:

  • om insamling och lagring av dina personuppgifter,
  • om överföring och användning av dina personuppgifter samt
  • om dina rättigheter.

1. Vilka personuppgifter samlas in och lagras av oss

När du använder vår webbplats genom att fylla i kontaktformuläret och/eller kontakta oss och/eller bara besöker vår webbplats, kan personuppgifter samlas in av oss enligt följande:

  • Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter som du själv tillhandahåller oss genom att kontakta oss med din kunskap, i synnerhet genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. De insamlade personuppgifterna kan särskilt innehålla följande specificerade uppgifter: Namn, förnamn, telefonnummer, företag och e-postadress, samt eventuellt andra uppgifter som du tillhandahåller. Dina uppgifter kommer inte att samlas in av eGENTIC på något annat sätt.
  • Personlig information som kan samlas in genom ditt besök på vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, datavolym, plats- och tidsinformation, IP-adresser och annan kommunikationsinformation som tillhandahålls genom användning av din dator. Utöver ovanstående data kan ytterligare data såsom lokala tider, tidszoner och användningsdata också lagras.

Vidare kan statistiska uppgifter samlas in och användas när du besöker vår webbplats.

Statistiska uppgifter omfattar uppgifter om användningen av en viss webbläsare och dess modell.

2. Hur och varför dina personuppgifter behandlas och överförs av oss och vad de används till

I den mån du har lämnat personuppgifter till oss, särskilt genom att skicka ett e-postmeddelande till oss, kommer vi endast att använda dessa uppgifter för att behandla den tjänst du har begärt samt tillhörande teknisk administration; i detta sammanhang vill vi påpeka att vi kommer att använda de personuppgifter du har lämnat i samband med avsett utskick av reklam e-post och/eller när du använder kontaktformuläret för att skapa och lagra dig som en kontakt i vårt kontaktprogram (Art. 6 para. 1 lit. b, f GDPR). Vi samlar inte in några ytterligare personuppgifter direkt från dig.

Personuppgifter från dig kan också överföras till oss av en av våra partners på vars webbplats du har registrerat dig och där du har gett ditt uttryckliga samtycke till att få reklam e-post (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

I samband med att vi skickar reklam via e-post kan vi då ibland använda oss av möjligheten att skicka reklam till dig via e-post till den e-postadress som du har angett. Reklamen omfattar produkter från tredje part (art. 6.1 lit. f GDPR).

Behandlingen av dina personuppgifter kan också vara ett resultat av ett eventuellt hävdande av dina rättigheter (art. 6.1 c och f GDPR), som du kan se i avsnitt 5 i denna sekretesspolicy.
Dessutom kan dina personuppgifter lämnas ut i fall där vi är juridiskt skyldiga att göra det (artikel 6.1 c i GDPR) eller om det är nödvändigt för att genomdriva andra rättigheter/anspråk eller för rättsligt försvar, om och i den utsträckning detta baseras på arrangörens eller andra tredje parters legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR). Detsamma gäller i händelse av (även delvis) köp eller försäljning av verksamhet och/eller tillgångar, i händelse av något annat övertagande av vår verksamhet av en tredje part, i händelse av att insolvensförfaranden inleds eller om öppnandet avvisas på grund av brist på tillgångar (artikel 6.1 lit. f GDPR).

E-postadressen kommer inte att vidarebefordras till tredje part i reklamsyfte. Naturligtvis kan du när som helst invända mot att reklam skickas via e-post. För motsvarande ångerrätt, vänligen läs avsnitt 5 i denna sekretesspolicy.

3. Var och hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vart dina uppgifter kan exporteras till

a) Dina personuppgifter kommer att lagras av oss inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ingen lagring eller dataöverföring till tredje land sker.
b) Om ingen radering eller blockering sker i enlighet med dina rättigheter, som du kan se under punkt 5, kommer dina uppgifter att lagras permanent för de ovan nämnda ändamålen.

När du har återkallat ditt eventuella samtycke till databehandling och/eller invänt mot den kommer vi att placera dig på vår så kallade spärrlista. Detta innebär att vi inte längre kommer att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och inte längre kommer att dela dem. Vi lagrar dina uppgifter endast för rättsliga ändamål (t.ex. skyldighet att tillhandahålla bevis, försvar mot och hävdande av anspråk etc.) och raderar dem efter ytterligare fyra år, om det inte finns tvingande skäl att inte göra det eller om andra skäl tillåter motsvarande databehandling, till exempel genom ett förnyat samtycke.

Vidare förfar vi på samma sätt om vi inte längre använder dina personuppgifter under en period av 24 månader, dvs. varken för våra egna marknadsföringsändamål eller för våra kunders.

4. Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder - administrativa/organisatoriska, tekniska såväl som fysiska - för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, obehörigt röjande, obehörig ändring och förstörelse. I synnerhet skyddas dina uppgifter inom ramen för åtkomstkontroll (säker plats för servrarna, till vilka åtkomst endast beviljas enligt ett definierat säkerhetsförfarande), åtkomstkontroll (kryptering av dataöverföring i 128-bit, individuellt lösenord, meny och behörighetstilldelning för anställda, aktuell virusprogramvara), åtkomstkontroll (individuell åtkomstbehörighet för anställda via personliga konton, identifiering och autentiseringskrav), överföringskontroll (kontinuerlig kontroll och information till behöriga personer, ingen lokal lagring av data, loggning av all dataexport och överföring), inputkontroll (kontobaserad verifiering, loggning av tidsstämpel och värd), orderkontroll (kontinuerlig kontroll av verkställande direktör och dataskyddsombud, tydlig avtalsdesign i förhållande till kraven i avsnitt 11 BDSG och art. 28 GDPR i samordning med dataskyddsombudet), orderkontroll (kontinuerlig kontroll av verkställande direktören och dataskyddsombudet). 28 GDPR i samordning med dataskyddsombudet). Art. 28 GDPR i samråd med dataskyddsombudet och ledningen) och tillgänglighetskontroll (värdföretagets allmänna säkerhetsåtgärder [UPS, halongassystem etc.], back-up streaming till andra värdföretagets allmänna säkerhetsåtgärder [t.ex. UPS, halongassystem etc.], back-up streaming till andra platser [med alla säkerhetsåtgärder se åtkomstkontroll] varje natt, spegling på ytterligare två hårddiskar, virusskyddsprogram).

Trots dessa försiktighetsåtgärder kan vi, på grund av Internets osäkra natur, inte garantera säkerheten för din dataöverföring till vår webbplats. All dataöverföring från dig till vår webbplats sker därför på egen risk.

5. Vad du har rätt till

I enlighet med art. 15 GDPR har du rätt att när som helst få information om de uppgifter som lagras om dig, inklusive ursprung och mottagare av dina uppgifter och syftet med databehandlingen.

Du har också rätt att när som helst begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter om dig (art. 16 GDPR). Du kan begära en begränsning av behandlingen om ett av de villkor som anges i art. 18 (1) GDPR gäller, t.ex. om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter.

Vidare har du rätt att med framtida verkan återkalla (eventuella) samtycken till behandling av dina personuppgifter (art. 7 i GDPR). En sådan återkallelse ska dock inte påverka lagligheten av den behandling som utförts fram till dess.

Dessutom har du rätt att begära att vi tillhandahåller de personuppgifter som överförts till oss i ett format som gör det möjligt att överföra dem till ett annat organ (art. 20 GDPR).

I enlighet med villkoren i art. 21 para. 1, para. 2 och para. 3 GDPR kan du invända mot databehandling av skäl som hänför sig till din särskilda situation.

Dessutom har du rätt att begära radering av dina uppgifter och din rätt att bli bortglömd i enlighet med art. 17 I GDPR. Om de rättsliga kraven är uppfyllda kommer vi också att vidta åtgärder i detta avseende utan en motsvarande begäran från dig och radera dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter som anges ovan i detta avsnitt, vänligen kontakta oss på eGENTIC GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Tyskland, eller på följande e-postadress:

Slutligen finns det möjlighet att rikta klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för eGENTIC GmbH, den hessiska dataskyddskommissionären (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, Tyskland), eller någon annan tillsynsmyndighet.

6. Serverns loggfiler

De provider van de internetpagina verzamelt automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden. Deze worden automatisch door de browser aan ons doorgegeven. Het gaat hierbij om het type browser/browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL, de hostnaam van de toegankelijke computer en het tijdstip van het serververzoek. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. Deze gegevens worden ook niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik, behouden wij ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren.

7. Användning av Microsoft Teams

Vi använder verktyget Microsoft Teams (nedan kallat "MS Teams") för att genomföra konferenssamtal, onlinemöten, videokonferenser och/eller webbseminarier (nedan kallade "onlinemöten"). MS Teams är en tjänst från Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.

a) Vilka uppgifter som behandlas av dig
När du använder MS Teams behandlas olika typer av uppgifter. Omfattningen av uppgifterna beror också på den information du tillhandahåller före eller under deltagande i ett online-möte.
Följande personuppgifter är föremål för behandling:

Användaruppgifter: förnamn, efternamn, telefon (valfritt), e-postadress, lösenord (om "single sign-on" inte används), profilbild (valfritt), avdelning (valfritt).

Mötesmetadata: Ämne, beskrivning (valfritt), deltagarnas IP-adresser, information om enheter/hårdvara.

För inspelningar (valfritt): Video-, ljud- och presentationsinspelningar, en textfil av online-möteschatten.

Vid uppringning med telefon: information om inkommande och utgående samtalsnummer, land, start- och sluttid. Vid behov kan ytterligare anslutningsdata lagras, t.ex. enhetens IP-adress.

Text-, ljud- och videodata: Du kan ha möjlighet att använda chatt-, fråge- eller omröstningsfunktionerna i ett online-möte. I detta avseende behandlas de textinmatningar du gör för att visa dem i online-mötet och, om nödvändigt, för att logga dem. För att möjliggöra visning av video och uppspelning av ljud bearbetas data från mikrofonen på din terminalenhet samt från en eventuell videokamera på terminalenheten i enlighet med detta under hela mötet. Du kan när som helst själv stänga av eller stänga av ljudet på kameran eller mikrofonen via MS Teams-applikationerna.

För att delta i ett online-möte eller komma in i mötesrummet måste du åtminstone lämna information om ditt namn.

b) Omfattning av behandlingen
Vi använder MS Teams för att genomföra onlinemöten. Om vi vill spela in online-möten kommer vi att berätta detta för dig i förväg och - om nödvändigt - be om ditt samtycke. Det faktum att inspelningen sker visas också för dig i appen "MS Teams".

Om det är nödvändigt för att logga resultaten av ett online-möte, kommer vi att logga chattinnehållet. Detta kommer dock vanligtvis inte att vara fallet.
När det gäller webbseminarier kan vi också behandla frågor som ställs av deltagare i webbseminarier i syfte att spela in och följa upp webbseminarier.
Om du är registrerad som användare i MS Teams kan rapporter från online-möten (mötesmetadata, telefonuppringningsdata, frågor och svar i webbinarier, omröstningsfunktion i webbinarier) lagras i MS Teams i upp till en månad.

Automatiserat beslutsfattande i den mening som avses i art. 22 GDPR används inte.

c) Rättslig grund för databehandling
Den rättsliga grunden för databehandling vid genomförande av online-möten är Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, i den mån mötena genomförs inom ramen för avtalsförhållanden.
Dessutom är ditt samtycke den rättsliga grunden för behandlingen enligt Art. 6 (1) a) GDPR.

d) Mottagare/vidarebefordran av uppgifter
Personuppgifter som behandlas i samband med deltagande i onlinemöten kommer i princip inte att lämnas ut till tredje part, såvida de inte uttryckligen är avsedda att lämnas ut. Observera att innehåll från online-möten, liksom innehåll från personliga möten, ofta är avsett just för att kommunicera information med kunder, potentiella kunder eller tredje part, och därför är avsett att delas.
Andra mottagare: Leverantören av "MS Teams" får med nödvändighet kännedom om ovan nämnda uppgifter, i den mån detta föreskrivs inom ramen för vårt avtal om orderhantering med "MS Teams".

e) Databehandling utanför Europeiska unionen
MS Teams är en tjänst som tillhandahålls av en leverantör med huvudkontor i USA. Behandling av personuppgifter sker därmed även i ett tredje land, dvs. ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller de avtalsslutande staterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med leverantören av MS Teams som uppfyller kraven i Art. 28 DSGVO.

Dessutom är MS Teams genom ingåendet av så kallade EU-standardavtalsklausuler skyldigt att följa en nivå av dataskydd som i huvudsak motsvarar den europeiska nivån.

f) Dina rättigheter som registrerad
För dina rättigheter som registrerad, se avsnitt 5 i denna sekretesspolicy.

g) Radering av uppgifter
Vi raderar i allmänhet personuppgifter när det inte finns något behov av ytterligare lagring. Ett krav kan särskilt föreligga om uppgifterna fortfarande behövs för att uppfylla avtalsenliga tjänster eller för att kunna kontrollera och bevilja eller avvärja garanti- och eventuellt garantianspråk. När det gäller lagstadgade lagringsskyldigheter övervägs radering först efter utgången av respektive lagringsskyldighet.

h) Rätt att överklaga
Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av personuppgifter till den tillsynsmyndighet för dataskydd som anges ovan under punkt 5.

8. Användningsdata och cookies
Du kan besöka våra webbsidor utan att lämna några personuppgifter. När du besöker våra sidor samlas dock vissa tekniska data in, så kallade användningsdata. Dessutom kan vi ställa in en eller flera cookies, som vi också vill informera dig om.

a) Användningsdata:
När du besöker vår webbplats lagrar vi som standard endast den webbplats från vilken du har tillgång till vårt erbjudande, namnet på din Internetleverantör, vilka webbsidor du har besökt inom vårt Interneterbjudande, samt datum och varaktighet för ditt besök. De erhållna uppgifterna är helt anonymiserade. Din IP-adress och en tidsstämpel lagras också av säkerhetsskäl och används för interna ändamål.
IP-adressen är en maskinrelaterad identifierare som ger information om den dator som används för Internetåtkomst eller den Internet-gateway som används vid tidpunkten för onlineförfrågan. Med tidsstämpel avses ett värde i ett definierat format som tilldelar en händelse en tidpunkt (t.ex. sändning eller mottagning av ett meddelande, ändring av data etc.). Syftet med en tidsstämpel är att göra det tydligt för människor eller datorer när olika händelser inträffade.

b) Cookies:
aa. Inom ramen för våra Internetsidor använder vi så kallade cookies. Det är små filer som lagras på din hårddisk och där viss information lagras som den server som ställde in cookien kan läsa igen. Vi kan använda så kallade sessionscookies, som automatiskt raderas så snart du stänger ditt webbläsarfönster och cookies med en längre varaktighet. Den information som lagras i cookies kan i synnerhet vara inloggningen (ditt besök när du loggar in), datum och tid för ditt besök hos oss, cookienumret och webbadressen till den webbplats från vilken du kom till våra erbjudandesidor.
Användningen av cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig. Dessutom gör cookies det möjligt för oss att optimalt anpassa vårt erbjudande efter dina individuella behov. Cookies gör det också möjligt för oss att registrera den statistiska frekvensen av besök på de olika sidorna på vår webbplats och allmän navigering.
Om du vill förhindra användningen av cookies erbjuder din webbläsare dock möjligheten att förhindra godkännande och lagring av nya cookies. Du kan använda vårt erbjudande även i detta fall. För att ta reda på hur detta fungerar med den webbläsare du använder, använd hjälpfunktionen i respektive webbläsare eller kontakta tillverkaren. Vi rekommenderar dock att du tillåter cookies, eftersom du först då kan dra full nytta av den höga nivå av användarkomfort som vi ständigt strävar efter.
bb. Användning av SalesViewer®-teknik:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.
De uppgifter som lagras som en del av Salesviewer kommer att raderas så snart de inte längre behövs för sitt avsedda syfte och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter.
Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av uppgifter med framtida verkan genom att klicka på denna länk https://www.salesviewer.com/opt-out by SalesViewer® inom denna webbplats i framtiden. Detta placerar en opt-out-cookie för denna webbplats på din enhet. Om du vill radera dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

Radera cookies:

Som användare kan du när som helst bestämma vilka cookies du vill acceptera eller radera. Du kan själv göra de individuella inställningarna för detta direkt i inställningarna för din webbläsare.

Beroende på vilken webbläsare du använder på Internet skiljer sig stegen för att hantera cookies. Operatörerna av www.meine-cookies.org har utarbetat aktuella instruktioner som visar hur du går tillväga steg för steg:

9. Minderåriga

Denna webbplats inklusive integritetspolicyn riktar sig inte till minderåriga. Inga personuppgifter om minderåriga samlas medvetet in, används och/eller lämnas ut.


This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.


In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.


The data stored by Salesviewer® will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.