Polityka prywatności eGENTIC GmbH

Ochrona danych jest dla nas ważna, eGENTIC GmbH - (dalej "eGENTIC/my"), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Niemcy, reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Henninga Munte, Tobiasa Kratza i Héctora Pastora Martineza, jest przedmiotem szczególnej troski.

Jako organ odpowiedzialny chcielibyśmy poinformować o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, przechowywania, przekazywania i/lub wykorzystywania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Oprócz adresu pocztowego można się z nami skontaktować w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: info@egentic.com.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: datenschutz@egentic.com.

W niniejszym oświadczeniu informujemy o aspektach naszej oferty związanych z ochroną danych, w szczególności:

  • o gromadzeniu i przechowywaniu danych osobowych,
  • o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych osobowych, a także
  • o swoich prawach.

1. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzo ne i przechowywane

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, wypełniając formularz kontaktowy i/lub kontaktując się z nami i/lub po prostu odwiedzając naszą stronę internetową, dane osobowe mogą być gromadzone przez nas w następujący sposób:

  • Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które sam nam przekazujesz, kontaktując się z nami, w szczególności wysyłając nam wiadomość e-mail. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować w szczególności następujące dane: Nazwisko, imię, numer telefonu, firma oraz adres e-mail, a także ewentualnie inne dane podane przez użytkownika. Dane użytkownika nie będą gromadzone przez eGENTIC w żaden inny sposób.
  • Dane osobowe, które mogą być gromadzone podczas wizyty użytkownika w naszej witrynie, w tym między innymi ilość danych, informacje o lokalizacji i czasie, adresy IP i inne informacje komunikacyjne dostarczane za pośrednictwem komputera użytkownika.

Oprócz powyższych danych mogą być również przechowywane inne dane, takie jak czas lokalny, strefy czasowe i dane dotyczące użytkowania.

Ponadto podczas odwiedzania naszej witryny internetowej mogą być gromadzone i wykorzystywane dane statystyczne. Dane statystyczne obejmują dane dotyczące korzystania z określonej przeglądarki internetowej i jej modelu.

2. W jaki sposób i dlaczego dane osobowe użytkownika są przez nas przetwarzane i przekazywane oraz do czego są wykorzystywane

W zakresie, w jakim użytkownik przekazał nam dane osobowe, w szczególności wysyłając do nas wiadomość e-mail, wykorzystamy te dane wyłącznie w celu przetworzenia żądanej usługi, a także związanej z nią administracji technicznej; w tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wykorzystamy podane przez użytkownika dane osobowe w kontekście zamierzonego wysyłania reklamowych wiadomości e-mail i/lub podczas korzystania z formularza kontaktowego w celu utworzenia i zapisania użytkownika jako kontaktu w naszym programie kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO). Nie gromadzimy żadnych innych danych osobowych bezpośrednio od użytkownika.

Dane osobowe użytkownika mogą być nam również przekazywane przez jednego z naszych partnerów, na którego stronie internetowej użytkownik się zarejestrował i który wyraził wyraźną zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W kontekście wysyłania reklamowych wiadomości e-mail możemy od czasu do czasu skorzystać z opcji wysyłania reklam za pomocą poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail. Reklamy obejmują produkty stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Adres e-mail nie będzie przekazywany osobom trzecim w celach reklamowych. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu reklamowych wiadomości e-mail. Odpowiednie prawo do wycofania zgody znajduje się w sekcji 5 niniejszej polityki prywatności.
Adres e-mail nie będzie przekazywany osobom trzecim w celach reklamowych. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu reklamowych wiadomości e-mail.

Odpowiednie prawo do wycofania zgody znajduje się w sekcji 5 niniejszej polityki prywatności.

3. Gdzie i jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika oraz gdzie można je eksportować

a) Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez nas na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przechowujemy ani nie przekazujemy danych do krajów trzecich.
b) Jeśli nie dojdzie do usunięcia lub zablokowania danych zgodnie z prawami użytkownika, które można sprawdzić w punkcie 5, dane użytkownika będą przechowywane na stałe w wyżej wymienionych celach.

Po cofnięciu przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych i/lub zgłoszeniu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, użytkownik zostanie umieszczony na naszej tzw. liście zablokowanych. Oznacza to, że nie będziemy już wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów marketingowych i nie będziemy ich udostępniać. Następnie będziemy przechowywać Twoje dane wyłącznie do celów prawnych (np. obowiązki dowodowe, obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń itp.) i usuniemy je po upływie kolejnych czterech lat, chyba że istnieją ważne powody, aby tego nie robić lub jeśli inne powody pozwalają na odpowiednie przetwarzanie danych, na przykład w drodze ponownej zgody.

Ponadto postępujemy w ten sam sposób, jeśli nie wykorzystujemy już danych osobowych użytkownika przez okres 24 miesięcy, tj. ani do własnych celów marketingowych, ani do celów marketingowych naszych klientów.

4. Ochrona danych osobowych użytkownika

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności - administracyjne/organizacyjne, techniczne, a także fizyczne - w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnioną zmianą i zniszczeniem. W szczególności Twoje dane są chronione w zakresie kontroli dostępu (bezpieczna lokalizacja serwerów, do których dostęp jest przyznawany wyłącznie zgodnie z określoną procedurą bezpieczeństwa), kontroli dostępu (szyfrowanie transmisji danych w 128-bitach, indywidualne hasło, menu i przypisanie autoryzacji dla pracowników, aktualne oprogramowanie antywirusowe), kontroli dostępu (indywidualna autoryzacja dostępu dla pracowników za pośrednictwem kont osobistych, identyfikacja i wymogi uwierzytelniania), kontrola transferu (ciągła kontrola i informowanie upoważnionych osób, brak lokalnego przechowywania danych, rejestrowanie wszystkich eksportów i transferów danych), kontrola danych wejściowych (weryfikacja oparta na koncie, rejestrowanie według znacznika czasu i hosta), kontrola zamówień (ciągła kontrola przez dyrektora zarządzającego i inspektora ochrony danych, jasny projekt umowy w odniesieniu do wymogów sekcji 11 BDSG i art. 28 RODO w koordynacji z inspektorem ochrony danych). 28 RODO w koordynacji z inspektorem ochrony danych). Art. 28 RODO w porozumieniu z inspektorem ochrony danych i kierownictwem) oraz kontroli dostępności (ogólne środki bezpieczeństwa hostera [UPS, system gazowy Halon itp.], przesyłanie kopii zapasowych do innych ogólnych środków bezpieczeństwa hostera [np. UPS, system gazowy Halon itp.], przesyłanie kopii zapasowych do innych lokalizacji [ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa patrz kontrola dostępu] każdej nocy, tworzenie kopii lustrzanych na dwóch dodatkowych dyskach twardych, programy antywirusowe).

Pomimo tych środków ostrożności, ze względu na niepewny charakter Internetu, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych do naszej witryny. W związku z tym użytkownik przesyła dane do naszej witryny internetowej na własne ryzyko.

5. Do czego masz prawo

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o przechowywanych na jego temat danych, w tym o pochodzeniu i odbiorcach danych oraz celu ich przetwarzania.

Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie zażądać od nas poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą (art. 16 RODO). Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jeden z warunków wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO. 18 (1) RODO, np. jeśli użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych.

Ponadto użytkownik ma prawo do odwołania (wszelkich) oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych ze skutkiem na przyszłość (art. 7 RODO). Takie odwołanie nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania przeprowadzonych do tego czasu.

Ponadto użytkownik ma prawo zażądać od nas udostępnienia przekazanych nam danych osobowych w formacie umożliwiającym przekazanie ich innemu podmiotowi (art. 20 RODO).

Na warunkach określonych w art. 21 par. 1, ust. 2 i ust. 3 RODO użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Ponadto użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych oraz prawo do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO. 17 RODO. Jeśli wymogi prawne zostaną spełnione, podejmiemy działania w tym zakresie również bez odpowiedniego żądania użytkownika i usuniemy jego dane osobowe.

Aby skorzystać z praw wymienionych powyżej w tej sekcji, należy skontaktować się z nami pod adresem eGENTIC GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Niemcy lub pod następującym adresem e-mail:

Ponadto istnieje możliwość skierowania skargi do organu nadzorczego właściwego dla eGENTIC GmbH, Heskiego Komisarza ds. Ochrony Danych (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, Niemcy) lub innego organu nadzorczego.

6. Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera. Są one automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę. Są to typ przeglądarki/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp oraz czas żądania serwera. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Dane te nie są również łączone z innymi źródłami danych. Jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną.

7. Korzystanie z Microsoft Teams

Używamy narzędzia Microsoft Teams (dalej: "MS Teams") do prowadzenia połączeń konferencyjnych, spotkań online, wideokonferencji i/lub webinariów (dalej: "Spotkania Online"). MS Teams jest usługą Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.

a) Jakie dane są przetwarzane przez użytkownika
Podczas korzystania z MS Teams przetwarzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy również od informacji podanych przez użytkownika przed lub w trakcie uczestnictwa w spotkaniu online.
Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:

Dane użytkownika: imię, nazwisko, telefon (opcjonalnie), adres e-mail, hasło (jeśli nie jest używane "logowanie jednokrotne"), zdjęcie profilowe (opcjonalnie), dział (opcjonalnie).

Metadane spotkania: Temat, opis (opcjonalnie), adresy IP uczestników, informacje o urządzeniu/sprzęcie.

W przypadku nagrań (opcjonalnie): nagrania wideo, audio i prezentacji, plik tekstowy czatu spotkania online.

W przypadku połączenia telefonicznego: informacje o numerze połączenia przychodzącego i wychodzącego, kraju, czasie rozpoczęcia i zakończenia. W razie potrzeby można zapisać dalsze dane połączenia, takie jak adres IP urządzenia.

Dane tekstowe, audio i wideo: Użytkownik może mieć możliwość korzystania z funkcji czatu, pytań lub ankiet podczas spotkania online. W związku z tym wprowadzane wpisy tekstowe są przetwarzane w celu wyświetlenia ich na spotkaniu online i, w razie potrzeby, ich zarejestrowania. Aby umożliwić wyświetlanie wideo i odtwarzanie dźwięku, dane z mikrofonu urządzenia końcowego, a także z dowolnej kamery wideo urządzenia końcowego są odpowiednio przetwarzane podczas trwania spotkania. Kamerę lub mikrofon można wyłączyć lub wyciszyć w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Aby dołączyć do spotkania online lub wejść do sali konferencyjnej, należy podać co najmniej swoje imię i nazwisko.

b) Zakres przetwarzania
Używamy MS Teams do prowadzenia spotkań online. Jeśli chcemy nagrywać spotkania online, poinformujemy o tym użytkownika z wyprzedzeniem i - w razie potrzeby - poprosimy o zgodę. Fakt nagrywania jest również wyświetlany w aplikacji "MS Teams".

Jeśli będzie to konieczne do celów rejestrowania wyników spotkania online, będziemy rejestrować treść czatu. Zazwyczaj jednak nie będzie to miało miejsca.
W przypadku webinariów możemy również przetwarzać pytania zadawane przez uczestników webinariów w celu nagrywania i monitorowania webinariów.
Jeśli jesteś zarejestrowany jako użytkownik MS Teams, raporty ze spotkań online (metadane spotkania, dane dotyczące połączeń telefonicznych, pytania i odpowiedzi w webinariach, funkcja ankietowania w webinariach) mogą być przechowywane w MS Teams przez okres do jednego miesiąca.

22 RODO nie jest stosowane.

c) Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych podczas prowadzenia spotkań online jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile spotkania są prowadzone w kontekście stosunków umownych.
Ponadto zgoda użytkownika stanowi podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) a) RODO.

d) Odbiorca/przekazywanie danych
Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w spotkaniach online co do zasady nie będą ujawniane stronom trzecim, chyba że ich ujawnienie jest wyraźnie zamierzone. Należy pamiętać, że treści ze spotkań online, podobnie jak treści ze spotkań osobistych, są często przeznaczone właśnie do przekazywania informacji klientom, potencjalnym klientom lub stronom trzecim, a zatem są przeznaczone do udostępniania.
Inni odbiorcy: Dostawca "MS Teams" z konieczności uzyskuje wiedzę o wyżej wymienionych danych, o ile jest to przewidziane w kontekście naszej umowy o przetwarzanie zamówień z "MS Teams".

e) Przetwarzanie danych poza Unią Europejską
MS Teams jest usługą świadczoną przez dostawcę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem również w państwie trzecim, tj. państwie spoza Unii Europejskiej (UE) lub umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z dostawcą MS Teams, która jest zgodna z wymogami art. 28 DSGVO. 28 DSGVO.

Ponadto MS Teams jest zobowiązany do przestrzegania poziomu ochrony danych, który zasadniczo odpowiada poziomowi europejskiemu, poprzez zawarcie tak zwanych standardowych klauzul umownych UE.

f) Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą
Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, znajdują się w sekcji 5 niniejszej polityki prywatności.

g) Usuwanie danych
Zasadniczo usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania. Wymóg ten może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane są nadal potrzebne do realizacji usług umownych lub w celu sprawdzenia i przyznania lub odparcia roszczeń z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania, usunięcie danych jest rozważane dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego obowiązku przechowywania.

h) Prawo do odwołania
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych wskazanego powyżej w punkcie 5.

8. Dane o użytkowaniu i pliki cookie
Użytkownik może przeglądać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Jednak podczas odwiedzania naszych stron gromadzone są pewne dane techniczne, tak zwane dane dotyczące użytkowania. Ponadto możemy ustawić jeden lub więcej plików cookie, o których również chcielibyśmy poinformować.

a) Dane dotyczące użytkowania:
Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, domyślnie przechowujemy tylko stronę internetową, z której uzyskał dostęp do naszej oferty, nazwę dostawcy usług internetowych, które strony internetowe odwiedził w ramach naszej oferty internetowej, a także datę i czas trwania wizyty. Uzyskane dane są całkowicie anonimowe, a adres IP i znacznik czasu są również przechowywane ze względów bezpieczeństwa i wykorzystywane do celów wewnętrznych.
Adres IP to identyfikator związany z maszyną, który dostarcza informacji o komputerze używanym do dostępu do Internetu lub bramie internetowej używanej w momencie zapytania online. Termin znacznik czasu odnosi się do wartości w określonym formacie, która przypisuje czas do zdarzenia (na przykład wysłania lub odebrania wiadomości, modyfikacji danych itp.) Celem znacznika czasu jest wyjaśnienie ludziom lub komputerom, kiedy wystąpiły zdarzenia.

b) Pliki cookie:
aa. W ramach naszych stron internetowych używamy tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym i w których przechowywane są pewne informacje, które serwer, który ustawił plik cookie, może ponownie odczytać. Możemy używać tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu okna przeglądarki, oraz plików cookie o dłuższym czasie trwania. Informacje przechowywane w plikach cookie mogą obejmować w szczególności login (wizytę użytkownika podczas logowania), datę i godzinę wizyty użytkownika, numer pliku cookie oraz adres URL strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na strony naszej oferty.
Korzystanie z plików cookie początkowo umożliwia nam rozpoznanie użytkownika. Ponadto pliki cookie pozwalają nam optymalnie dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam również rejestrować statystyczną częstotliwość odwiedzin na różnych stronach naszej witryny i ogólną nawigację.
Jeśli jednak użytkownik chce uniemożliwić korzystanie z plików cookie, jego przeglądarka oferuje opcję zapobiegania akceptowaniu i przechowywaniu nowych plików cookie. Również w tym przypadku można korzystać z naszej oferty. Aby dowiedzieć się, jak to działa w używanej przeglądarce, należy skorzystać z funkcji pomocy danej przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem. Zalecamy jednak zezwolenie na pliki cookie, ponieważ tylko wtedy będziesz mógł w pełni korzystać z wysokiego poziomu komfortu użytkowania, do którego nieustannie dążymy.
bb. Korzystanie z technologii SalesViewer®:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.
Dane przechowywane w ramach Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania.
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link https://www.salesviewer.com/opt-out przez SalesViewer® na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie na urządzeniu użytkownika pliku cookie opt-out dla tej witryny. Aby usunąć pliki cookie w tej przeglądarce, należy ponownie kliknąć ten link.

Usuwanie plików cookie:

Jako użytkownik możesz w dowolnym momencie zdecydować, które pliki cookie chcesz zaakceptować lub usunąć. Indywidualne ustawienia w tym zakresie można wprowadzić bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W zależności od używanej przeglądarki internetowej kroki zarządzania plikami cookie różnią się. Operatorzy strony www.meine-cookies.org przygotowali aktualne instrukcje, które pokazują, jak postępować krok po kroku:

9. Osoby niepełnoletnie

Niniejsza witryna, w tym polityka prywatności, nie jest skierowana do osób niepełnoletnich. Żadne dane osobowe osób niepełnoletnich nie są świadomie gromadzone, wykorzystywane i/lub ujawniane.


This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.


In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.


The data stored by Salesviewer® will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.