Privacybeleid van eGENTIC GmbH

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons, eGENTIC GmbH - (hierna "eGENTIC/wij/ons"), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Duitsland, vertegenwoordigd door de directeuren Henning Munte, Tobias Kratz en Héctor Pastor Martinez, is een belangrijke zorg.

Als verantwoordelijke instantie willen wij u informeren over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, opslaan, verzenden en/of gebruiken van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen, naast ons postadres, via e-mail op het volgende adres: info@egentic.com.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via: datenschutz@egentic.com.

Met deze verklaring informeren wij u over de aspecten van gegevensbescherming met betrekking tot ons aanbod, in het bijzonder:

  • Over het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens,
  • Over de verzending en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, en
  • Over uw rechten.

1.Welke persoonlijke gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen

Wanneer u onze website gebruikt door het invullen van het contactformulier en/of contact met ons opneemt en/of alleen onze website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen:

  • Wij verzamelen en verwerken alleen persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen, in het bijzonder door ons een e-mail te sturen. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen in het bijzonder de volgende gegevens bevatten: naam, voornaam, telefoonnummer, bedrijf en e-mailadres, evenals mogelijk andere door u verstrekte gegevens. Uw gegevens worden door eGENTIC niet op een andere manier verzameld.
  • Persoonlijke informatie die kan worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze site, waaronder, maar niet beperkt tot, gegevensvolume, locatie- en tijdsinformatie, IP-adressen en andere communicatie-informatie die wordt verstrekt via het gebruik van uw computer.

Naast de bovengenoemde gegevens kunnen ook aanvullende gegevens zoals lokale tijden, tijdzones en gebruiksinformatie worden opgeslagen.

Daarnaast kunnen bij uw bezoek aan onze website ook statistische gegevens worden verzameld en gebruikt. Statistische gegevens omvatten gegevens over het gebruik van een specifieke internetbrowser en het model ervan.

2.Hoe en waarom uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en verzonden, en waarvoor deze worden gebruikt

Voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, met name door ons een e-mail te sturen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om de door u gevraagde dienst te verwerken, evenals voor bijbehorend technisch beheer. In dit verband willen wij erop wijzen dat wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen gebruiken in het kader van het beoogde verzenden van reclame-e-mails en/of bij het gebruik van het contactformulier om u als contactpersoon aan te maken en op te slaan in ons contactprogramma (Art. 6, lid 1, onder b en f, AVG). We verzamelen geen verdere persoonlijke gegevens rechtstreeks van u.

Persoonlijke gegevens van u kunnen ook aan ons worden doorgegeven door een van onze partners op wiens website u zich heeft geregistreerd en waar u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om promotionele e-mails te ontvangen (Art. 6, lid 1, onder f, AVG).

In het kader van het verzenden van reclame-e-mails kunnen we af en toe gebruik maken van de mogelijkheid om u reclame te sturen via elektronische post naar het door u verstrekte e-mailadres. De reclame omvat producten van derden (Art. 6, lid 1, onder f, AVG).

Verwerking van uw persoonlijke gegevens kan ook voortvloeien uit de mogelijke uitoefening van uw rechten (Art. 6, lid 1, onder c en f, AVG), zoals u kunt zien in sectie 5 van dit privacybeleid.
Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt in gevallen waarin wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (Art. 6, lid 1, onder c, AVG) of indien dit nodig is om andere rechten/vorderingen af te dwingen of ter verdediging in juridische procedures, voor zover dit is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de organisator of andere derden (Art. 6, lid 1, onder f, AVG). Hetzelfde geldt in geval van (gedeeltelijke) overname of verkoop van bedrijf en/of activa, in geval van een andere overname van ons bedrijf door een derde partij, in geval van de opening van insolventieprocedures, of als de opening wordt afgewezen wegens gebrek aan activa (Art. 6, lid 1, onder f, AVG).

Het e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden. U kunt uiteraard te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van reclame-e-mails. Raadpleeg voor het corresponderende recht op intrekking sectie 5 van dit privacybeleid.

3.Waar en hoelang we uw persoonlijke gegevens opslaan en waar uw gegevens naartoe kunnen worden geëxporteerd

a) Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Er vindt geen opslag of gegevensoverdracht naar derde landen plaats.
b) Als er geen verwijdering of blokkering plaatsvindt in overeenstemming met de door u uitgeoefende rechten, die u kunt bekijken onder punt 5, zullen uw gegevens permanent worden opgeslagen voor de bovengenoemde doeleinden.

Nadat u uw toestemming voor gegevensverwerking heeft ingetrokken en/of bezwaar heeft gemaakt, zullen wij u op onze zogenaamde blokkeerlijst plaatsen. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet langer zullen gebruiken voor marketingdoeleinden en deze niet langer zullen delen. We zullen uw gegevens dan alleen nog opslaan voor juridische doeleinden (bijv. verplichtingen om bewijs te leveren, verdediging tegen en handhaving van vorderingen, enz.) en deze na een verdere periode van vier jaar verwijderen, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen of als andere redenen het verwerken van de gegevens toestaan, bijvoorbeeld door middel van vernieuwde toestemming.

Bovendien handelen we op dezelfde manier als we uw persoonlijke gegevens gedurende 24 maanden niet meer gebruiken, dat wil zeggen niet voor onze eigen marketingdoeleinden noch voor die van onze klanten.

4.Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij nemen passende voorzorgsmaatregelen - administratieve/organisatorische, technische en fysieke - om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en vernietiging. In het bijzonder worden uw gegevens beschermd binnen het kader van toegangsbeheer (beveiligde locatie van de servers, waar alleen toegang wordt verleend volgens een gedefinieerde beveiligingsprocedure), toegangscontrole (versleuteling van gegevensoverdracht in 128-bits, individueel wachtwoord, menu- en autorisatie-toewijzing voor medewerkers, actuele antivirussoftware), toegangsbeheer (individuele toegangsautorisatie voor medewerkers via persoonlijke accounts, eisen voor identificatie en authenticatie), overdrachtsbeheer (voortdurende controle en informatie aan geautoriseerde personen, geen lokale opslag van gegevens, loggen van alle gegevensexport en -overdracht), invoerbeheer (accountgebaseerde verificatie, loggen met tijdstempel en host), besturingscontrole (voortdurende controle door directie en functionaris voor gegevensbescherming, duidelijk contractontwerp met betrekking tot de vereisten van artikel 28 van de AVG in overeenstemming met de functionaris voor gegevensbescherming en directie) en beschikbaarheidscontrole (algemene beveiligingsmaatregelen van de hoster [UPS, Halon-gassysteem, enz.], back-upstreaming naar andere locaties [met alle beveiligingsmaatregelen zoals toegangsbeheer] elke nacht, spiegeling op twee extra harde schijven, antivirusprogramma's).

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij vanwege de onzekere aard van het internet de beveiliging van de gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Daarom is elke gegevensoverdracht van u naar onze website op eigen risico.

5. Waar u recht op heeft

Volgens artikel 15 van de GDPR heeft u te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, inclusief de herkomst en ontvangers van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking.

U heeft ook het recht om op elk moment te verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke gegevens over u corrigeren (artikel 16 van de GDPR). U kunt een beperking van de verwerking aanvragen als een van de voorwaarden vermeld in artikel 18, lid 1 van toepassing is, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist.

Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met ingang van de toekomst in te trekken (artikel 7 van de GDPR). Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten die tot dan toe zijn uitgevoerd.

Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen in een formaat dat het mogelijk maakt om ze over te dragen (artikel 20 van de GDPR).

Op basis van artikel 21, lid 1, lid 2 en lid 3 van de GDPR kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Verder heeft u het recht om de verwijdering van uw gegevens en uw recht om vergeten te worden te eisen in overeenstemming met artikel 17 van de GDPR. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, zullen wij ook zonder een overeenkomstig verzoek van u actie ondernemen en uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Om uw rechten zoals vermeld in dit gedeelte uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via eGENTIC GmbH, t.a.v. Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Duitsland, of via het volgende e-mailadres:

Ten slotte bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor eGENTIC GmbH, de Hessische toezichthouder voor gegevensbescherming (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, postbus 31 63, 65021 Wiesbaden, Duitsland), of bij een andere toezichthoudende autoriteit.

6.Server logbestanden

De provider van de internetpagina verzamelt automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden. Deze worden automatisch door de browser aan ons doorgegeven. Het gaat hierbij om het type browser/browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL, de hostnaam van de toegankelijke computer en het tijdstip van het serververzoek. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. Deze gegevens worden ook niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik, behouden wij ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren.

7.Gebruik van Microsoft Teams

Wij maken gebruik van de Microsoft Teams-tool (hierna: "MS Teams") voor het voeren van telefoonconferenties, online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars (hierna: "Online Meetings"). MS Teams is een dienst van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland.

a) Welke gegevens worden door u verwerkt
Bij het gebruik van MS Teams worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens hangt ook af van de informatie die u verstrekt vóór of tijdens deelname aan een online vergadering.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Gebruikersgegevens: voornaam, achternaam, telefoon (optioneel), e-mailadres, wachtwoord (indien geen "single sign-on" wordt gebruikt), profielfoto (optioneel), afdeling (optioneel).

Vergadermetadata: onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adressen van deelnemers, apparaat-/hardware-informatie.

Voor opnames (optioneel): video-, audio- en presentatie-opnames, een tekstbestand van de chat van de online vergadering.

Bij het inbellen met de telefoon: informatie over het inkomende en uitgaande oproepnummer, land, start- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens, zoals het IP-adres van het apparaat, worden opgeslagen.

Tekst-, audio- en videogegevens: U heeft mogelijk de mogelijkheid om de chat-, vraag- of peilingfuncties te gebruiken in een online vergadering. In dit opzicht worden de door u ingevoerde tekstvermeldingen verwerkt om ze weer te geven in de online vergadering en indien nodig te registreren. Om video weer te geven en audio af te spelen, worden tijdens de duur van de vergadering de gegevens van de microfoon van uw apparaat en eventuele videocamera van het apparaat dienovereenkomstig verwerkt. U kunt op elk moment de camera of microfoon uitschakelen of dempen via de MS Teams-applicaties.

Om deel te nemen aan een online vergadering of de vergaderruimte binnen te gaan, moet u ten minste uw naam opgeven.

b) Omvang van de verwerking
We gebruiken MS Teams voor het houden van online vergaderingen. Als we online vergaderingen willen opnemen, zullen we u vooraf transparant informeren en - indien nodig - om toestemming vragen. Het feit van de opname wordt ook weergegeven in de "MS Teams"-app.

Indien nodig voor het registreren van de resultaten van een online vergadering, zullen we de inhoud van de chat registreren. Dit is echter meestal niet het geval.
Bij webinars kunnen we ook vragen van webinardeelnemers verwerken voor het opnemen en opvolgen van webinars.
Als u geregistreerd bent als gebruiker bij MS Teams, kunnen rapporten van online vergaderingen (vergadermetadata, inbelgegevens, vragen en antwoorden in webinars, peilingfunctie in webinars) tot één maand worden opgeslagen in MS Teams.

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 van de AVG gebruikt.

c) Juridische grondslagen voor gegevensverwerking
De juridische grondslag voor gegevensverwerking bij het houden van online vergaderingen is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, voor zover de vergaderingen worden gehouden in het kader van contractuele relaties.
Bovendien is uw toestemming de juridische grondslag voor de verwerking op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

d) Ontvanger/doorgifte van gegevens
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deelname aan online vergaderingen worden in beginsel niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit specifiek bedoeld is om bekend te worden gemaakt. Houd er rekening mee dat inhoud van online vergaderingen, evenals inhoud van persoonlijke vergaderingen, vaak precies bedoeld is om informatie te delen met klanten, potentiële klanten of derden.
Andere ontvangers: De leverancier van "MS Teams" verkrijgt noodzakelijkerwijs kennis van de hierboven genoemde gegevens, voor zover dit is voorzien in het kader van onze verwerkingsovereenkomst met "MS Teams".

e) Gegevensverwerking buiten de Europese Unie
MS Teams is een dienst die wordt geleverd door een leverancier gevestigd in de Verenigde Staten. De verwerking van persoonsgegevens vindt dus ook plaats in een derde land, dat wil zeggen een land buiten de Europese Unie (EU) of de verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met de aanbieder van MS Teams die voldoet aan de eisen van artikel 28 van de AVG.

Bovendien is MS Teams verplicht om zich te houden aan zogenaamde EU-standaardcontractuele clausules om een niveau van gegevensbescherming te waarborgen dat in wezen overeenkomt met het Europese niveau.

f) Uw rechten als betrokkene
Voor uw rechten als betrokkene verwijzen wij u naar sectie 5 van dit privacybeleid.

g) Gegevens verwijderen
Over het algemeen verwijderen wij persoonsgegevens wanneer er geen verdere opslagbehoefte is. Een vereiste kan met name bestaan indien de gegevens nog nodig zijn voor het nakomen van contractuele diensten of om garantie- en mogelijk garantieclaims te controleren en te verlenen of af te weren. In het geval van wettelijke bewaarverplichtingen wordt verwijdering pas overwogen na afloop van de betreffende bewaartermijn.

h) Recht van beroep
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zoals hierboven vermeld onder punt 5.

8. Gebruiksgegevens en cookies
U kunt onze internetpagina's bekijken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, wanneer u onze pagina's bezoekt, worden bepaalde technische gegevens verzameld, de zogenaamde gebruiksgegevens. Daarnaast kunnen we één of meerdere cookies instellen, waar we u ook graag over willen informeren.

a) Gebruiksgegevens:
Wanneer u onze website bezoekt, slaan we standaard alleen de website op van waaruit u toegang heeft gekregen tot ons aanbod, de naam van uw internetprovider, welke webpagina's u binnen ons internetaanbod heeft bezocht, evenals de datum en duur van uw bezoek. De verkregen gegevens zijn volledig geanonimiseerd.
Uw IP-adres en een tijdstempel worden ook om veiligheidsredenen opgeslagen en intern gebruikt. Het IP-adres is een machine-gerelateerde identificatie die informatie geeft over de computer die wordt gebruikt voor internettoegang of de internetgateway die wordt gebruikt op het moment van de online aanvraag. De term 'tijdstempel' verwijst naar een waarde in een gedefinieerd formaat die een tijd aan een gebeurtenis toewijst (bijvoorbeeld het verzenden of ontvangen van een bericht, het wijzigen van gegevens, enz.). Het doel van een tijdstempel is om duidelijk te maken aan mensen of computers wanneer bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

b) Cookies:
aa. Binnen het kader van onze internetpagina's maken we gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en waarin bepaalde informatie wordt opgeslagen die de server die het cookie heeft ingesteld opnieuw kan lezen. We kunnen gebruik maken van zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en cookies met een langere duur. De in cookies opgeslagen informatie kan met name de login zijn (uw bezoek wanneer u inlogt), de datum en tijd van uw bezoek aan ons, het cookienummer en de URL van de website van waaruit u onze pagina's heeft bezocht.
Het gebruik van cookies stelt ons in staat om u te herkennen. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om ons aanbod optimaal aan te passen aan uw individuele behoeften. Cookies stellen ons ook in staat om de statistische frequentie van bezoeken aan de verschillende pagina's van onze website en algemene navigatie vast te leggen.
Als u echter het gebruik van cookies wilt voorkomen, biedt uw browser de mogelijkheid om de acceptatie en opslag van nieuwe cookies te voorkomen. U kunt in dit geval nog steeds gebruik maken van ons aanbod. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser of neem contact op met de fabrikant om te achterhalen hoe dit werkt met de browser die u gebruikt. We raden u echter aan om cookies toe te staan, omdat u alleen dan volledig kunt profiteren van het hoge niveau van gebruikerscomfort waar we constant naar streven.
bb. Gebruik van SalesViewer®-technologie:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.
De gegevens die zijn opgeslagen als onderdeel van SalesViewer worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met enige wettelijke bewaarverplichtingen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van gegevens voor de toekomst door op deze link te klikken: https://www.salesviewer.com/opt-out. Dit plaatst een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Het verwijderen van cookies:

Als gebruiker kunt u op elk moment beslissen welke cookies u wilt accepteren of verwijderen. U kunt deze individuele instellingen zelf direct in de instellingen van uw internetbrowser maken.

Afhankelijk van welke browser u gebruikt, verschillen de stappen voor het beheren van cookies. De exploitanten van www.meine-cookies.org hebben actuele instructies opgesteld die u stap voor stap laten zien hoe u te werk moet gaan:

9.Minderjarigen

Deze website, inclusief het privacybeleid, is niet gericht op minderjarigen. Er worden bewust geen persoonlijke gegevens van minderjarigen verzameld, gebruikt en/of bekendgemaakt.


This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.


In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.


The data stored by Salesviewer® will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.